Vakok és Gyengénlátók

Lakásfenntartási támogatás


 

Ügyleírás:

Támogatás nyújtása a szociálisan rászorult személyek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásához. Normatív lakásfenntartási támogatás

Szükséges okiratok:

Az ügyintézéshez kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó- kártya és TAJ-kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:
A kérelemhez csatolni kell:
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.


A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
a nyugdíj, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás, álláskeresési  ellátás utolsó havi szelvényét, vállalkozók esetén az APEH által kiadott jövedelemigazolást.

Ügyintézés helye, elérhetősége

és rendje:

Bükkszenterzsébet Község Polgármesteri Hivatala

Telefon: 06/36/567-016, 06/36/367-074

E-mail: igazgatas@berzsebet.t-online.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8,00 - 16,00 h 
Kedd, 8.00 - 12.00
Szerda:   nincs

Csütörtök 8,00  - 16,00 h.
Péntek: 8,00 - 12,00-ig

Ügyintézés határideje és díja

22 nap, egy alkalommal  meghosszabbítható egy esetben költség és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:

Az alkalmazott jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő testületének 

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló

6/2008.(IV.24.)rendelete


Egyéb fontos tudnivalók


Jogosultság feltételei:
  
(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.

(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2004. évben 400 Ft. A 2004. évet követően az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény - a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel - határozza meg.

(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(5) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülő személy egyidejűleg normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

(6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata,

de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

Helyi lakásfenntartási támogatás

Jogosultság feltételei:  

Önálló ellátásként  méltányossági lakásfenntartási támogatást nyújtható annak a jogosultnak,

aki megfelel az alábbi feltételeknek:

  • a) A kérelmező háztartásában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-t,
  • b) A lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-t meghaladja,
  • c) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság:

     A jogosult által lakott lakás nagysága.

d)  a településen elismert lakás minőség összkomfortos.

e)   lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkeznek

f)    a lakásfenntartási költségek azon aránya, amely felett a támogatás nyújtható.

Támogatás mértéke:
2 500 Ft/hó/lakás      
A méltányossági lakásfenntartási támogatási kérelem tárgyév március és november hónapban  nyújtható be a polgármesteri hivatalba.


Támogatás időtartama:  12 hónap


Névjegy

Községi Önkormányzat Bükkszenterzsébet
Székhely: Bükkszenterzsébet
Postai cím: 3257 Bükkszenterzsébet Szabadság út 199
Telefonszám: + 36 567-016
Faxszám: + 36 367-074
Központi elektronikus levélcím: polghiv@berzsebet.t-online.hu

Gyakran keresett oldalak